Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trưng cầu ý kiến

:

Danh sách câu hỏi: Bạn thấy trang web Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền như thế nào?

Title

Bạn thấy trang web Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền như thế nào?

NgayHetHan

 

HienThi

Yes

ThuTu

0

MultiAnswer

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Created at 8/11/2011 7:17 PM by System Account
Last modified at 3/26/2013 3:59 PM by System Account