NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Ưu đãi thuê TNDN đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng chưa sử dụng
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 15/02/2017
Nội dung: Trong giấy phép đầu tư công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo với dự án. Khi công ty phát sinh thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà xưởng dù chưa sử dụng hết thì thu nhập đó có được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hay không?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391281