NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Ý kiến về dự án đầu tư tại quê tôi
Người gửi: Nhóm cán bộ hưu trí tai Lập Thạch
Ngày gửi: 19/06/2017
Nội dung:

 Công ty lợi tín trung quốc đã đầu tư tại thị trấn lập thạch chúng tôi 2 công ty đóng giày xuất khẩu, mang lại công ăn việc làm cho người dân chúng tôi, chúng tôi rất cám ơn. Chúng tôi được biết công ty này dự kiến chuẩn bị sản xuất nhà máy sản xuất đế giày gần nhà máy hiện tại có đúng không? chúng tôi nghe nói huyện không đồng ý vì rất ô nhiễm môi trường nhưng tỉnh vận động để huyện phải đồng ý chủ trương của tỉnh. vậy chúng tôi xin hỏi: Dự án này mang lại lợi ích gì cho tỉnh? Có gây ô nhiễm môi trường không? đầu tư tại trung tâm của huyện có hợp lý không? 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi:22/06/2017
Nội dung:

Ngày 19/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh, kiến nghị của Nhóm cán bộ hưu trí tại thị trấn Lập Thạch liên quan quan đến Dự án nhà máy sản xuất đế giày tại huyện Lập Thạch với nội dung “Công ty Lợi Tín Trung Quốc đã đầu tư tại thị trấn lập thạch chúng tôi 2 công ty đóng giày xuất khẩu, mang lại công ăn việc làm cho người dân chúng tôi, chúng tôi rất cám ơn. Chúng tôi được biết công ty này dự kiến chuẩn bị sản xuất nhà máy sản xuất đế giày gần nhà máy hiện tại có đúng không? chúng tôi nghe nói huyện không đồng ý vì rất ô nhiễm môi trường nhưng tỉnh vận động để huyện phải đồng ý chủ trương của tỉnh. Vậy chúng tôi xin hỏi: Dự án này mang lại lợi ích gì cho tỉnh? Có gây ô nhiễm môi trường không? đầu tư tại trung tâm của huyện có hợp lý không?”. Về nội dung này Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1.    Tình hình triển khai dự án của Nhà đầu tư

Ông Lin Wu Kun (Quốc tịch Đài Loan) là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch và Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch đang triển khai hai dự án sản xuất giày da xuất khẩu trên địa bàn huyện Lập Thạch: (1) Dự án Nhà máy giày số 02 với tổng vốn đầu tư 3,7 triệu USD và (2) Dự án xây dựng Nhà máy giày da Lợi Tín với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD cả hai dự án trên đều đã đi vào hoạt động và giải quyết việc làm cho hơn 7 nghìn lao động địa phương.

2. Về việc triển khai dự án Nhà máy sản xuất đế giày của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch

Để ổn định sản xuất là đầu tư lâu dài trên địa bàn huyện Lập Thạch, Nhà đầu tư đề nghị được tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án Nhà giày da Lợi Tín tại vị trí tiếp giáp với dự án tại thị trấn Lập Thạch mục tiêu là sản xuất đế giày để cung cấp nguyên liệu cho hai Nhà máy sản xuất giày với diện tích dự kiến khoảng 4,68ha, Tổng vốn đầu tư 12 triệu USD.

Về địa điểm của dự án: Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Nhà đầu tư nghiên cứu triển khai tại văn bản số 9316/UBND-NN1 ngày 21/12/2016, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của UBND thị trấn và UBND huyện Lập Thạch. Dự án đã được UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi ký biên bản ghi nhớ với hội nghị XTĐT ngày 27/12/2016.

Quá trình thẩm định dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của các cơ quan liên quan trong đó có UBND huyện Lập Thạch, về cơ bản các sở, ban ngành đều đồng thuận việc triển khai dự án. Tuy nhiên, ý kiến của Huyện ủy và UBND huyện Lập Thạch đề nghị không triển khai thực hiện dự án tại địa điểm do Nhà đầu tư đề xuất. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với UBND huyện Lập Thạch để thống nhất báo cáo UBND tỉnh, trường hợp UBND huyện Lập Thạch không đồng ý triển khai dự án tại địa điểm trên đề nghị chuyển dự án vào trong các Khu, cụm công nghiệp ngoài thị trấn Lập Thạch. Tại hội nghị do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 09/6/2017, UBND huyện có ý kiến đồng thuận việc triển khai dự án tại vị trí do Nhà đầu tư đề xuất, Nhà đầu tư cũng mong muốn và thể hiện quyết tâm để triển khai dự án tại vị trí tại Cụm công nghiệp Lập Thạch. Trước đó UBND huyện Lập Thạch tại Tờ trình số số 404/TTr-UBND ngày 18/5/2017 về việc bổ sung và chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho Dự án của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch. Trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương thực hiện dự án sau khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Về môi trường: Theo báo cáo của Nhà đầu tư thì dự án sản xuất đế giày sẽ chỉ thực hiện hoạt động gia công từ nguyên liệu nhập khẩu, không trực tiếp sản xuất đế giày từ hóa chất. Nhà đầu tư đã lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay hội đồng thẩm định đã họp và thông qua vào ngày 26/5/2017 và Nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sở để trình phê duyệt.

- Về quy hoạch: Vị trí địa điểm đề xuất là quỹ đất phát triển cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2013, dự án nằm trong Quy hoạch Cụm công nghiệp Lập Thạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Đồng thời Dự án cũng nằm trong cụm công nghiệp được  quy hoạch và thành lập cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/01/2017, ngành nghề trong quy hoạch là giày da.

- Về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án: Dự án triển khai sẽ góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất giày da và trực tiếp là hai nhà máy do Công ty đang triển khai tạo việc làm ổn định cho khoảng gần 1 vạn lao động, theo tính toán khi đi vào hoạt động ổn định sẽ nộp ngân sách bình quân trong năm đầu khoảng 37,6 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 1.190 lao động tại địa phương, chủ yếu là lao động nam với mức lương trung bình từ 4-7,5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, việc triển khai dự án đã nhận được sự đồng thuận của UBND thị trấn Lập Thạch, UBND huyện Lập Thạch và các sở, ngành có liên quan nếu thu hút được dự án vào huyện sẽ tác động tích cực đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công an việc làm ổn định cho hơn 01 vạn lao động địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công của dự án cần có sự đồng thuận và ủng hộ của cả nhân dân địa phương nơi dự án triển khai. 

 
Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:26/06/2017
Nội dung:

Ngày 19/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận Quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc về việc phản ánh của nhóm cán bộ hưu trí tại Lập Thạch với nội dung: “Công ty Lợi Tín Trung Quốc đã đầu tư tại Thị trấn Lập Thạch chúng tôi 2 Công ty đóng giày xuất khẩu, mang lại công ăn việc làm cho người dân chúng tôi, chúng tôi rất cám ơn. Chúng tôi được biết Công ty này dự kiến chuẩn bị sản xuất nhà máy sản xuất đế giày gần nhà máy hiện tại có đúng không? Chúng tôi nghe nói huyện không đồng ý vì rất ô nhiễm môi trường nhưng tỉnh vận động để huyện phải đồng ý chủ trương của tỉnh. Vậy, chúng tôi xin hỏi: Dự án này mang lại lợi ích gì cho tỉnh, có gây ô nhiễm môi trường không? Đầu tư tại trung tâm huyện có hợp lý không?”

Sau khi nghiên cứu các Văn bản có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về hiệu quả về kinh tế xã hội:

Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch đã đầu tư xây dựng Nhà máy Giày da Lợi Tín (giai đoạn 1) với quy mô sản xuất 5 triệu đôi/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Lập Thạch đến nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty dự kiến mở rộng giai đoạn 2 để sản xuất đế giày.

Theo  Báo cáo số 322/BC-SKHĐT ngày 14/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy giầy da Lợi Tín giai đoạn 2 thì các hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đem lại là góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu nghề nghiệp tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thể hiện qua một số chỉ tiêu như: Nộp ngân sách bình quân trong năm đầu khoảng 37,6 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 1.190 lao động tại địa phương chủ yếu là lao động nam với mức lương trung bình từ 4-7,5 triệu đồng/tháng.

Về bảo vệ môi trường của dự án:

Dự án xây dựng nhà máy gia công sản xuất đế giày Lợi Tín của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó có nêu những tác động ảnh hưởng đến môi trường do triển khai dự án, đồng thời đã đề ra những giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nước thải, khí thải, chất thải rắn đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường theo quy định. Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh đã thông qua báo cáo sau khi chủ dự án là Công ty TNHHH Lợi Tín Lập Thạch chỉnh sửa bổ sung đầy đủ các ý kiến của các thành viên hội đồng theo Thông báo số 183/TB-STNMT ngày 26/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nêu trên.

Căn cứ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Hội đồng và được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động của Công ty theo quy định.

Về địa điểm triển khai dự án

Theo  Báo cáo số 322/BC-SKHĐT ngày 14/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy giầy da Lợi Tín giai đoạn 2, Dự án xây dựng nhà máy gia công đế giày của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch tại Cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch phù hợp với đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2013, được xác định là quỹ đất phát triển cụm công nghiệp (thuộc lô đất có ký hiệu DN01,02,03); nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp Lập Thạch được UBND phê duyệt tại Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Ngoài ra, hiện nay UBND huyện Lập Thạch đã có Văn bản số 404/UBND-TNMT ngày 18/5/2017 của UBND huyện Lập Thạch về việc bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa triển khai thực hiện năm 2017.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ phận Quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc tổng hợp, trả lời nhóm cán bộ hưu trí tại huyện Lập Thạch./.

Đánh giá: