NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về chữ ký trên hoá đơn GTGT
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết
Ngày gửi: 22/06/2017
Nội dung:

 CÔNG TY TNHH MEISEI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN Khai Quang - Phường Khai Quang

Thành phố  Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐT: 0211 3843 546     Fax: 0211 3845 115

--------------------------

                            -------------***-----------                           

Số: 170601/CVCT-MSV

 

V/v: Ký tại tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn GTGT

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

 

Kính  gửi:    Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

                       

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Meisei Việt Nam

Mã số thuế:                           2500219153

Trụ sở: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang sử dụng Hóa đơn giá trị gia tăng được đặt in theo mẫu, trong đó có 3 tiêu thức: Người mua hàng, Người bán hàng và Thủ trưởng đơn vị.

Khi bán hàng hóa và xuất hóa đơn giao cho khách hàng, chúng tôi thực hiện như sau:

1.      Tại tiêu thức Người mua hàng: Ghi bán hàng qua điện thoại; do giao dịch bán hàng của chúng tôi được thực hiện qua điện thoại hoặc fax hoặc email, hóa đơn được giao cho khách bằng đường thư chuyển phát nhanh.

2.      Tại tiêu thức Người bán hàng: Do kế toán phụ trách lập hóa đơn ký và ghi rõ họ tên.

3.      Tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị: Tổng giám đốc Công ty – Là người đại diện theo pháp luật của công ty ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty.

Chúng tôi xin hỏi: Công ty chúng tôi thực hiện ký như vậy trên hóa đơn GTGT đã đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn hay chưa? Người kế toán ký tại tiêu thức Người bán hàng trong trường hợp này có cần phải có ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty hay không trong khi Tổng giám đốc đã ký tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn?

Kính mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Cục.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi

-          Lưu

 

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 23/06/2017 (Trước hạn 6 ngày)
Nội dung:

          TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC

                                                             Kính gửi: Công ty TNHH Meisei Việt Nam

             Ngày 22/6/2017 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Meisei Việt Nam về việc ký tại tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn GTGT qua hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:
 Cả ba (3) nội dung Công ty hỏi đều hợp lệ, hợp pháp khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ. Kế toán ký trong trường hợp trên không cần có ủy quyền của Tổng giám đốc vì Tổng giám đốc  đã ký tại tiêu thức thủ trưởng đơn vị.
Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không ký thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:
d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Công ty TNHH Meisei Việt Nam biết và thực hiện./.

        CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC

Đánh giá: