NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT
Người gửi: Phạm Thị Thanh Thủy
Ngày gửi: 23/06/2017
Nội dung:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 28/06/2017 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

 Kính gửi: CÔNG TY TNHH MEISEI VIỆT NAM

Ngày 26/6/2017 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi(Công văn số: 170602/CVCT-MSVV/vĐiều chỉnh thuế suất thuế GTGT, số tiền thuế GTGT trên hóa đơn GTGT. Vấn đề này Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Điều 20 - Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 - Phụ lục 4 hướng dẫn Xử lý hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên Công ty thực hiện theo cách 2 công ty đã đưa ra. Cục Thuế trả lời Công ty được biết và thực hiện./.

Đánh giá: