NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Công ty Kiều Thi Junma kiến nghị về tiến độ lắp đặt hệ thống PCCC
Người gửi: Nguyễn Văn Trườn
Ngày gửi: 24/06/2017
Nội dung:

Kính gửi: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh

Công ty TNHH MTV Kiều Thi JunmA có văn bản gửi đến Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư kiến nghị cho giãn tiến độ lắp đặt hệ thống PCCC của công ty. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chuyển kiến nghị của Công ty tới Cảnh sát Phòng cháy và Chữ cháy tỉnh trả lời theo quy định, đồng thời trên tinh thần tạo đièu kiện hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
Ngày gửi: 29/06/2017 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

 Ngày 31/5/2017, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma, đã tiến hành lập biên bản về những lỗi vi phạm liên quan đến công tác PCCC của Công ty và bà Nguyễn Thị Hồng- Phó Giám đốc đã ký biên bản vi phạm. Ngày 05/6/2017, bà Hồng đại diện Công ty đã lên làm việc với Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh PHúc và có Công văn số 01/Junma xin giải trình các lỗi vi phạm và xin giảm hình phạt các lỗi vi phạm. Tiếp theo, ngày 23/6/2017, Công ty có kiến nghị gửi Ban xúc tiến và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho giãn tiến độ lắp đặt hệ thống PCCC. Để phúc đáp kiến nghị này của Công ty, Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc để thẩm duyệt lại đối với các hạng mục thay đổi thiết kế so với bản vẽ đã được thẩm duyệt (theo quy định tại Điều 15, Điều 16 và Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma tiến hành lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy thì phải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại (theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ).

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma thực hiện đúng tiến độ lắp đặt hạng mục PCCC đã cam kết. Sau khi hoàn thành xong mỗi giai đoạn phải thông báo cho Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc và tổ chức nghiệm thu theo giai đoạn.

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ).

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma trước khi đưa nhà và công trình vào hoạt động phải được Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý nghiệm thu về PCCC (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ).

Vậy Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc phúc đáp cho Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma biết.

File đính kèm:
Đánh giá: