NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Chi phí khấu hao nhanh tài sản cố định
Người gửi: Trần Thanh Loan
Ngày gửi: 22/09/2017
Nội dung:

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty chúng tôi có câu hỏi về chi phí khấu hao tài sản cố định như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45 quy định về phương pháp trích khấu hao TSCĐ:

“2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính có các hạng mục về lợi nhuận:

1. Lợi nhuận gộp bán về hàng và cung cấp dịch vụ

2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN    

Công ty Chúng tôi thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định nhưng chưa hiểu cụm từ " phải đảm bảo kinh doanh có lãi", có lãi  ở Lợi nhuận gộp hay Lợi nhuận thuần hay Lợi nhuận trước thuế ???.

Ví dụ 1:  Trong năm tài chính có Lợi nhuận gộp về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ lãi (>0) nhưng Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị lỗ (<0) và Tổng lợi nhuận trước thế lỗ (<0). 

Ví dụ 2: Trong năm tài chính  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm (<0)  nhưng chúng tôi có khoản Lợi nhuận khác >0 dẫn tới có Tổng lợi nhuận trước  thuế >0 và nộp thuế TNDN. 

Vậy chúng tôi phải đảm bảo tiêu chí nào trong 4 ( bốn ) tiêu chí trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là có lãi.

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 04/10/2017 (Trễ hạn 5 ngày)
Nội dung:
Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 13, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định:
“2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ”.
Tại Tiết d, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :
d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh tài sản cố định nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Để được trích khấu hao nhanh tài sản cố định, Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh phải phát sinh dương (>0), đồng thời trong năm tài chính phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu D1, phần D tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính >0).
Công ty đang trích khấu hao nhanh tài sản cố định mà trong kỳ tính thuế kinh doanh không có lãi thì Công ty không được trích khấu hao nhanh tài sản cố định.
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để NNT được biết và thực hiện.
Đánh giá: