NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xác định mức bồi dưỡng hiện vật cho NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm khi làm thêm giờ
Người gửi: Mai Thị Lan
Ngày gửi: 03/11/2017
Nội dung:

Kính gửi quý Cơ quan,

Hiện tại điều 3 của thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ làm công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH quy định nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật như sau:

4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau:

a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên;

Doanh nghiệp muốn xác nhận quy định nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật trong thời gian NLĐ làm thêm giờ, cụ thể:

Doanh nghiệp không hiểu ý nghĩa của nội dung "tăng tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên" là gì?

Ví dụ:

  1. Doanh nghiệp đang quy định thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc của NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm là 8 giờ/ngày. Nếu người lao động làm công việc này làm thêm 4h/ngày thì với nguyên tắc bồi dưỡng hiện vật ở trên thì người lao động được hưởng bao nhiêu định suất bồi dưỡng? Tại sao?
  2. Doanh nghiệp đang quy định thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc của NLĐ làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm là 6 giờ/ngày. Nếu người lao động này làm thêm 2h/ngày thì với nguyên tắc bồi dưỡng hiện vật ở trên thì người lao động được hưởng bao nhiêu định suất bồi dưỡng? Tại sao?

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 09/11/2017 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Sở Lao động - TB&XH trả lời câu hỏi của độc giả Mai Thị Lan về xác định mức bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại:

4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau:

a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

Căn cứ quy định nêu trên:

1. Trường hợp Công ty quy định thời giờ làm việc là 8 giờ/ngày của người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu người lao động làm việc từ đủ 4 giờ trở lên thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng bằng hiện vật.

2. Trường hợp Công ty thoả thuận với người lao động làm thêm là 4 giờ, nếu người lao động nêu tại Điểm 1 làm thêm từ đủ 50% thời giờ làm thêm trở lên thì người lao động được hưởng thêm một định suất bồi dưỡng bằng hiện vật ngoài định suất nêu tại Điểm 1 văn bản này. Nếu làm dưới 50% thời giờ làm thêm thì người lao động được hưởng thêm nửa định suất bồi dưỡng bằng hiện vật ngoài định suất nêu tại Điểm 1 văn bản này.

3. Trường hợp Công ty quy định thời giờ làm việc là 6 giờ/ngày của người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm; nếu người lao động làm việc từ đủ 3 giờ trở lên thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng bằng hiện vật.

4. Trường hợp Công ty thoả thuận với người lao động làm thêm là 3 giờ, nếu người lao động nêu tại Điểm 3 làm thêm từ đủ 50% thời giờ làm thêm trở lên thì người lao động được hưởng thêm một định suất bồi dưỡng bằng hiện vật ngoài định suất nêu tại Điểm 3 văn bản này. Nếu làm dưới 50% thời giờ làm thêm thì người lao động được hưởng thêm nửa định suất bồi dưỡng bằng hiện vật ngoài định suất nêu tại Điểm 3 văn bản này.

Sở Lao động - TB&XH phúc đáp như trên. Trân trọng cảm ơn bạn đã gửi phán ảnh, kiến nghị.

Đánh giá: