NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: PCCC
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 13/03/2019
Nội dung:

Hồ sơ PC sau khi nộp tại TTHCC chuyển về cảnh sát PCCC lần nào chúng tôi cũng phải chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của lãnh đạo, ảnh hưởng tới thời gian giải quyết TTHC, đề nghị cảnh sát PCCC tăng cường cán bộ hoặc bố trí lãnh đạo trực tại TTHCC để giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Công an tỉnh
Ngày gửi: 15/04/2019 (Đúng hạn)
Nội dung:

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh đề nghị trả lời ý kiến của công dân có tên Nguyen Dung, không rõ địa chỉ về nội dung: “Hồ sơ PC sau khu nộp tại TTHCC chuyển về Cảnh sát PCCC lần nào chúng tôi cũng phải chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của lãnh đạo, ảnh hưởng tới thời gian giải quyết TTHC, đề nghị Cảnh sát PCCC tăng cường cán bộ hoặc bố trí lãnh đạo trực tại TTHCC để giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất”. Công an tỉnh trả lời công dân như sau:

Người gửi phản ánh lên bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh không ghi cụ thể tên dự án, công trình do Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nên không thể phúc đáp chi tiết, cụ thể. Nguyên nhân của việc hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy phải chỉnh sửa, bổ sung là do chủ đầu tư không nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC nên bản vẽ thiết kế không đảm bảo. Các trường hợp này Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo đúng quy định (chỉ ban hành văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa 01 lần và đầy đủ nội dung còn thiếu).

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, cán bộ thường trực tiếp nhận chỉ có thể kiểm tra thành phần hồ sơ và kiểm tra sơ bộ bản vẽ, không thể phát hiện hết các thiếu sót trong bản vẽ thiết kế về PCCC. Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì việc thẩm duyệt thiết kế có thời hạn từ 10 đến 15 ngày tùy theo mô hình của từng dự án. Việc đối chiếu hồ sơ thẩm duyệt về PCCC cần phải nghiên cứu kỹ bản vẽ, đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về các nội dung, yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC như: Bậc chịu lửa công trình, khoảng cách an toàn về PCCC, biện pháp ngăn cháy, chống cháy lan, hệ thống báo cháy tự động… do đó cần nhiều thời gian để đối chiếu mới phát hiện các tồn tại, thiếu sót trong hồ sơ bản vẽ để có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa gửi chủ đầu tư.

Tình từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp nhận 77 hồ sơ thẩm duyệt về PCCC, trong đó đã giải quyết đúng và trước thời hạn 67 hồ sơ; hiện còn 10 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết (vẫn đang trong thời hạn), đã ban hành 29 văn bản đề nghị bổ sung, chỉnh sửa thiết kế về PCCC đối với 29 hồ sơ (không trường hợp nào có văn bản đề nghị bổ sung, chỉnh sửa lần 2). Hiện nay việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm hành chính công vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ, do đó không cần thiết phải tăng cường thêm cán bộ hoặc bố trí lãnh đạo, gây lãng phí nguồn nhân lực.

Công an tỉnh trả lời để công dân biết./.

Đánh giá: