NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Chi phí khấu hao nhanh theo phương pháp khấu hao đường thẳng
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 01/06/2019
Nội dung:

              Công ty TNHH Jahwa Vina. Mã số thuế: 2500282740

Địa chỉ: Lô CN 10 KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, VN.

Điện thoại : 0978 202 268

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc luôn hỗ trợ giúp đỡ và hướng dẫn chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bằng câu hỏi này chúng tôi xin sự giải đáp hướng dẫn về áp dụng khấu hao nhanh theo phương pháp khấu đường thẳng của tài sản cố định như sau:

Theo công văn Số 4672/CT- TTHT ngày 22/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn về áp dụng khấu hao nhanh theo phương pháp khấu hao đường thẳng; 

Tại điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng, và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) quy định:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.”

Như vậy, trong các năm thực hiện khấu hao nhanh, có năm doanh nghiệp phát sinh lỗ thì doanh nghiệp không được trích khấu hao nhanh đối với năm phát sinh lỗ đó mà thực hiện trích khấu hao theo đường thẳng theo khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định nếu tại phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC). Các năm tiếp theo nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kinh doanh có lãi theo quy định tại  tiết a, khoản 2, điều 13, Thông tư 45/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện trích khấu hao nhanh theo quy định.

Công ty chúng tôi đang xác định mức trích khấu hao cho từng năm (cho năm có kết quả kinh doanh lãi và cho năm có kết quả kinh doanh lỗ) theo ví dụ sau:

Một tài sản cố định có nguyên giá là 200.000.000 đồng; Ngày đưa tài sản vào sử dụng là ngày 01/01/2018; Công ty thực hiện khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng với thời gian khấu hao là 5 năm (khung thời gian quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC). Vậy giá trị khấu hao bình quân hàng năm là : 40.000.000 đồng.

Năm 2018 báo cáo kết quả kinh doanh có LÃI, chúng tôi gửi thông báo và thực hiện trích khấu hao nhanh theo PP khấu hao đường thẳng (mức trích khấu hao nhanh bằng 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) với thời gian khấu hao nhanh là 2.5 năm; chi phí khấu hao nhanh năm 2018 là 80.000.000 đồng. Vậy giá trị còn lại đến hết ngày 31/12/2018 là 120.000.000 đồng.

Năm 2019 báo cáo kết quả kinh doanh tạm tính bị LỖ, do vậy chúng tôi không được trích khấu hao nhanh mà đưa về trích khấu hao theo PP khấu hao đường thẳng theo khung thời gian quy định là 5 năm; chi phí khấu hao thường năm 2019 là 40.000.000 đồng;  Luỹ kế khấu hao đến hết ngày 31/12/2019 là 120.000.000 đồng; giá trị còn lại hết 31/12/2019 là 80.000.000 đồng.

Đến năm 2020 thì: Nếu báo cáo kết quả kinh doanh LÃI chúng tôi lại thực hiện trích khấu  hao nhanh theo PP khấu hao đường thẳng (mức trích khấu hao nhanh bằng 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC) với thời gian khấu hao nhanh là 2.5 năm và chi phí khấu hao nhanh năm 2020 là 80.000.000 đồng; luỹ kế khấu hao đến 31/12/2020 là 200.000.000 đồng; giá trị còn lại năm 2020 là 0 đồng.

Nếu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 bị LỖ thì chúng tôi trích khấu hao theo PP khấu hao đường thẳng theo khung thời gian quy định là 5 năm, chi phí khấu hao thường năm 2020 là 40.000.000 đồng; luỹ kế khấu hao đến 31/12/2020 là 160.000.000 đồng; giá trị còn lại năm 2020 là 40.000.000 đồng...

Vậy chúng tôi đang xác định thời gian và chi phí trích khấu hao nhanh theo phương pháp khấu hao đường thẳng như trên có đúng theo quy định pháp luật hiện hành không?

Bằng câu hỏi này chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để chúng tôi thực hiện trích khấu hao và xác định chi phí khấu hao được trừ theo đúng quy định pháp luật.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 05/06/2019 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!

Ngày 03/6/2019, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Quý doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Về nội dung câu hỏi của Công ty, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 4672/CT-TTHT ngày 22/08/2014 hướng dẫn đơn vị thực hiện áp dụng khấu hao nhanh theo phương pháp đường thẳng.

Theo ví dụ của đơn vị: Ngày 01/01/2018, Công ty mua sắm tài sản cố định và thực hiện trích khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng. Năm 2018 là năm có lãi nên đơn vị thông báo áp dụng khấu hao nhanh. Năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh lỗ nên không được trích khấu hao nhanh mà phải trích khấu hao đường thẳng theo khung thời gian quy định. Trường hợp, năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh lãi thì đơn vị được trích khấu hao nhanh, ngược lại, nếu kết quả sản xuất kinh doanh lỗ thì không được trích khấu hao nhanh mà phải trích khấu hao đường thẳng theo khung thời gian quy định.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Đánh giá: