NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh về tình trạng chênh lệch số liệu thống kê thu hút đầu tư FDI của tỉnh công bố và Bộ KHĐT.
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 30/07/2019
Nội dung:

 Kính chào BBT của đường dây nóng Vĩnh Phúc

 

Tôi là cá nhân thường xuyên theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó có số liệu về tình hình thu hút đầu tư, đặc biệt là số liệu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tôi nhận thấy, khoảng 1 năm trở lại đây, số liệu thống kê thu hút FDI của Vĩnh Phúc do địa phương và Bộ công bố vào ngày 20 hàng thángluôn có sự chênh lệch rất lớn. Cụ thể số liệu của Bộ công bố luôn bị thấp hơn so với địa phương công bố, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của Vĩnh Phúc trong Bảng tổng hợp số liệu thống kê của Bộ, đồng thời làm ảnh hướng tới hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh; sự nhìn nhận về thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc của bạn bè trong nước. 

Ví dụ cụ thể như sau.

  1. Theo các số liệu trong tỉnh thì 6 tháng đầu năm:

"Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ước tính đến hết tháng 6/2019, Vĩnh Phúc thu hút được 84 dự án đầu tư, trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 57 dự án, điều chỉnh tăng vốn 27 lượt dự án. Cụ thể, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 37 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 224,78 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 23 lượt dự án FDI, tổng vốn đăng ký 197,33 triệu USD, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt gần 85% mục tiêu thu hút vốn FDI của cả năm 2019.". Nếu theo số liệu này thì Vĩnh Phúc sẽ đứng thứ 11 cả nước.

Tuy nhiên theo số liệu cục đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT được đăng tải tại địa chỉ https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6189/Tinh-hinh-thu-hut-DTNN-6-thang-dau-nam-2019 thì tổng vốn FDI của Vĩnh Phúc là 227,23 triệu đô, đứng thứ 16 cả nước (có hình ảnh đính kèm). Như vậy có sự chênh lệch rất lớn.

         2.  Tới tháng 7 mặc dù tỉnh chưa công bố số liệu thu hút đầu tư FDI, nhưng theo số liệu mà Ban QLKCN tỉnh thì chỉ tính riêng số dự án trong các KCN tỉnh thì đã thu hút được 480,11 triệu đô (bao gồm cấp mới: 235,32triệu USD, tăng vốn: 244,79triệu USD), thông tin tại địa chỉ http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/hoatdongdautu/View_Detail.aspx?ItemID=139

              Nhưng theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài thì Vĩnh Phúc mới đạt ~236 triệu đô (hình ảnh kèm theo). Hình ảnh được cắt tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn/congkhaithongtin/Pages/solieudtnnchitiet.aspx?nam=2019&thang=7&phanloai=4

 

Điều đáng nói tình trạng chênh lệch số liệu lớn này diễn ra một thời gian rất dài, và liên tục bị thiếu số liệu của tỉnh Vĩnh Phúc. Mong các cơ quan liên quan khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu trên, tránh làm ảnh hưởng tới hình ảnh,  sự nhìn nhận không chính xác về tình hình thu hút cải thiện tích cực  của tỉnh.

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi:10/08/2019
Nội dung:

Theo ý kiến của công dân gửi Đường dây nóng, có sự chênh lệch số liệu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo công bố của tỉnh Vĩnh Phúc và số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

- Về số liệu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hết tháng 6/2019 của tỉnh Vĩnh Phúc:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cấp mới cho 37 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 224,78 triệu USD, tăng 27,59% về số dự án cấp mới và tăng 109,11% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 64,22% so với kế hoạch năm 2019 (350 triệu USD), thực hiện tăng vốn cho 23 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng là 197,33 triệu USD, tăng 42,92% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 131,55 % so với kế hoạch năm 2019 (150 triệu USD).

Số liệu trên được UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 213/BC-UBND ngày 31/07/2019 và cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các số liệu thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh được tổng hợp theo báo cáo số 75/BC-BQLKCN ngày 16/7/2019 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và báo cáo số 264/BC-SKHĐT ngày 17/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Về việc chênh lệch số liệu thu hút đầu tư theo công bố của tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Số liệu thu hút đầu tư hàng tháng của các địa phương được Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài thông qua tài khoản của các cơ quan đăng ký đầu tư tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, số liệu thu hút đầu tư được tổng hợp độc lập và song song qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Qua rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông tin về thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ngoài các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 0,6 triệu USD, bằng 35,18% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018 và thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án với tổng vốn tăng là 35,165 triệu USD, bằng 46.83% so với cùng kỳ năm 2018.

Việc cập nhật số liệu thu hút đầu tư đối với các dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Hiện tại, UBND tỉnh có văn bản số 3873/UBND-NN1 ngày 29/5/2019 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác, đảm bảo sự thống nhất về số liệu báo cáo của tỉnh và số liệu công bố của Cục Đầu tư nước ngoài.

Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp đang tiếp tục thực hiện rà soát công tác cập nhật số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để đảm bảo sự thống nhất và chính xác giữa số liệu công bố của tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc phúc đáp ý kiến của Công dân theo quy định.

Đánh giá: