NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đối tượng xét công chức
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Lan
Ngày gửi: 10/08/2019
Nội dung:

 Kính gửi ông Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh mới có kế hoạch tuyển dụng không qua thi tuyển, trong đó đối tượng tuyển dụng có yêu cầu phải có chứng chỉ quản lý nhà nước chuyên viên. Xin hỏi tỉnh quy định thế đúng hay sai (Theo quy định 2460/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 những đối tượng nào được học chuyên viên: thứ nhất phải là công chức đang giữ ngạch chuyên viên, cán sự (tương đương), thứ 2 viên chức làm việc hành chính kế hoạch tài chính. NHƯ VẬY, CHỈ SAU KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO CÔNG CHỨC MỚI ĐƯỢC CỬ ĐI ĐỂ HỌC CHUYÊN VIÊN, giờ chưa vào công chức đã yê cầu có đúng quy định kông?) theo quy định trước (2460/QĐ-BNV thay thế thì được học là công chức giữ ngạch chuyên viên, cán sự). 

Điều băn khoăn liệu xét có đảm bảo thực chất hay không, hay để hợp thức con cháu vào (theo đối tượng đưa vào là những người đang làm ở vị trí cần tuyển, vậy ai được làm, phần lớn là 5C mới được đưa vào, có nơi điều công chức đi để cho con cháu viên chức vào làm tại vị trí đó, giờ đưa vào xét tuyển không phải thi. Liệu có nên tổ chức thi công khai không, và đề thi định hướng ưu tiên về kinh nghiệm những người đang làm.

(đề nghị đường dây nóng gửi kiến nghị này cho CHủ tịch UBND tỉnh)

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 19/08/2019 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Về nội dung bà Nguyễn Thị Minh Lan (có địa chỉ email: lannguyenvy90@gmail.com) hỏi về việc quy định Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên tại Kế hoạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển có đúng hay không? Sở Nội vụ trả lời như sau:

- Việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc là việc tuyển dụng công chức chỉ dành cho các đối tượng: viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; công chức cấp xã; tất cả các đối tượng trên phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực từ đủ 05 năm trở lên tính từ khi tuyển dụng (không kể thời gian tập sự) và Cán bộ cấp xã. Còn lại các trường hợp khác không thuộc đối tượng tuyển dụng theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh.

- Theo quy định tại Điều 38 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng, sử dụng công chức và các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh mục và bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch để tuyển dụng công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm được phê duyệt và chỉ tiêu biên chế được giao.

- Vì vậy, việc quy định chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên đối với các đối tượng dự tuyển như trên là phù hợp theo Quyết định số 2640/2018/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và đảm bảo đúng nguyên tắc tuyển dụng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Sở Nội vụ trả lời để bạn được rõ và chân thành cảm ơn bạn./.

 

Đánh giá: