NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đơn kiến nghị v/v lắp đặt tủ điện
Người gửi: Nguyễn Văn Quổng
Ngày gửi: 19/08/2019
Nội dung:

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tình Vĩnh Phúc. 
Nội dung Ông/Bà phản ánh thuộc thầm quyền giải quyết của Ban tiếp công dân tỉnh nên không thuộc phạm vi tiếp nhận của Hệ thống Đường dây nóng.
Đề nghị Ông/Bà gửi phản ánh đến Ban tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét, giải quyết.
Trân trọng.
Đánh giá: