NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thủ tục tách thửa
Người gửi: Nguyễn Văn Hải
Ngày gửi: 26/08/2019
Nội dung:

Xin hỏi cơ quan chức năng như sau:

Gia đình tôi có một thửa đất tại phường Liên Bảo, Vĩnh Yên. Diện tích 236m2 (Trong đó 40,0m2 đất ở, 196,0m2 đất vườn). Do chưa có điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở. Nê tôi muốn tách một phần đất vườn ra được không?

Xin hỏi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 09/09/2019 (Trễ hạn 7 ngày)
Nội dung:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu và điều kiện chia tách thửa đất cụ thể:

1. Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là ba mươi (30) mét vuông.

2. Điều kiện chia, tách thửa đất ở:

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ ba (03) mét trở lên và diện tích không nhỏ hơn ba mươi (30) mét vuông;

b) Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải đảm bảo đủ điều kiện tại Khoản 1 Điều này;

c) Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt;

d) Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Từ căn cứ nêu trên, điều kiện tách thửa chỉ áp dụng đối với đất ở. Do vậy, việc ông Hải tách một phần đất vườn không cần chuyển mục đích sang đất ở là phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, phần diện tích đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo theo quy định nêu trên (phần diện tích đất vườn đề nghị ông Hải sử dụng đúng mục đích không xây dựng công trình trên đất. Khi có nhu cầu chuyển mục đích từ đất vườn sang đất ở phải đảm bảo quy định trên).

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để công dân biết, thực hiện./.

 

Đánh giá: