NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Sở NV
Người gửi: Trần Kim Trọng
Ngày gửi: 14/12/2019
Nội dung:

 Kính thưa Sở nội vụ

qua ý kiến trả lời của Sở nội vụ tại ý kiến về nâng lương thường xuyên, trước thời hạn tại:

http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn/vi/Pages/chi-tiet-cau-hoi-tra-loi.aspx?ItemID=2100

Việc trả lời không rõ ràng, vòng vo, hỏi 2 câu thì trả lời 1 câu. Trả lời thực hiện theo quy định chung chung thế thì không cần trả lời có lẽ tốt hơn. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 25/12/2019 (Đúng hạn)
Nội dung:

Về nội dung của công dân hỏi:

Công chức sinh con thứ 3 có bị chậm nâng lương thường xuyên hay không? Có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hay không? Có được nâng bậc lương trước thời hạn không?

Công chức vừa được nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch chuyên viên, sau đó được cử thi đỗ chuyên viên chính có được tiếp tục xét nâng bậc lương trước thời hạn ở ngạch mới?

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Về nội dung 1:

Theo quy định hiện hành, việc công chức bị kéo dài thời gian nâng lương được quy định tại  Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, cụ thể:

Kéo dài 12 tháng đối với công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Kéo dài 06 tháng đối với công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

Trường hợp công chức sinh con thứ 3, căn cứ các quy định của Đảng, các quy định của Luật cán bộ công chức năm 2008, Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức xem xét mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật đối với công chức sinh con thứ ba, làm căn cứ kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Đối với việc nâng bậc lương trước thời hạn: Cơ quan sử dụng công chức căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 2, Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV và Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tiến hành xét duyệt, trong đó phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Công chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt đủ 02 tiêu chuẩn (được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Về nội dung 2:

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 2, Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV nêu trên và Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các trường hợp không được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV là “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”.

Do vậy, trong thời gian giữ bậc lương, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Do câu hỏi của bạn không đủ các thông tin để trả lời cụ thể, do vậy Sở Nội vụ hướng dẫn bạn thực hiện các quy định về nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định trên./.

 

Đánh giá: