NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về chế độ đóng nối Bảo hiểm xã hội đối với người lao động
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 24/12/2019
Nội dung:

 Tôi xin hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tôi là viên chức đã có Quyết định nghỉ việc theo nguyện vọng chốt sổ BHXH là 22 năm 6 tháng, hiện tại tôi mới có 48 tuổi, xin hỏi là tôi có đóng BHXH tại doanh nghiệp tư nhân thì sau này  về hưu phần 22 năm 6 tháng cộng với phần đóng tiếp BHXH tại Doanh nghiệp thì theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn Luật BHXH tham gia BHXH trước năm 1995 thì tính trung bình lương của 5 năm cuối trước khi về hưu hay là cách tính khác, xin BHXH tỉnh hướng dẫn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 30/12/2019 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh như sau:

Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần:Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu”.

Tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông Trần Văn Minh vừa có thời gian đóng BHXH 22 năm 6 tháng (theo chế độ tiền lương của Nhà nước) và vừa có thời gian làm việc tại Doanh nghiệp tư nhân thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian và cách tính cụ thể như sau:

 

 

Mbqtl

 

 

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

+

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

          Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bng:

Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương Nhà nước nhân với (x) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. (Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 9  Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, tức là căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính bình quân của 5 năm hoặc 6 năm cuối trước khi nghỉ việc).

 

Đánh giá: