NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Góp ý sửa đổi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND
Người gửi: Nguyên
Ngày gửi: 03/01/2020
Nội dung:
 
Tại cổng thông tin điện tử có góp ý sửa đổi nhưng góp ý xong không gửi được bắt phải có tài khoản đăng nhập
 
gửi đường dây nóng gửi góp ý về Sở Tài chính giúp, cụ thể như sau:
Xin góp ý một số nội dung:
1. Cơ quan dự thảo không nghiên cứu hết quy định tại điểm i khoản 4 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung tại 149/2016/NĐ-CP; NĐ 18/2015/NĐ-CP (được sửa 40/2019/NĐ-CP), cụ thể: 
- Chi phí xử lý rác ai chịu; quy định này mới chỉ quy địch thu gom, vận chuyển, chưa có xử lý.
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh theo NĐ 38 phải tự thuê đơn vị vận chuyển, xử lý. Giờ lại quy định để nhà nước bao cấp à. Chưa kể cứ ghi bậc 1, 2,3... căn cứ nào chia bậc, xác định?
- Nhà có xe đến tận cổng gom rác cũng thu bằng nhà ông tít trong ngõ  phải mang rác đi đổ à, có nhà cách hàng nửa cây số cũng nộp bằng ông được xe chờ sẵn ở cổng?
- Giá có bắt buộc không? Nên quy định bắt buộc, tổ chức thu gom qua cổng nhà tôi, tôi có ý kiến không tham gia rác nhà tôi tự xử lý (thực tế vẫn xả rác ra ngoài), ai đi giám sát để xử lý tôi?
2. Tổ chức thực hiện thế nào: ai là người đi thu tiền, ai giám sát thu tiền (xã hay HTX, hay công ty dịch vụ tự thu), tỷ lệ trích thu như thế nào. Nếu là xã (vì nhiều nơi ko có công ty dịch vụ, không có HXT mà chỉ là tổ thu gom) thu thì những nơi không tổ chức thu trách nhiệm của chủ tịch xã thế nào, cần quy định rõ
       Những chỗ dân tự tổ chức thu gom rác (tự quản) ai thu, ai giám sát.
Việc sử dụng nguồn thu này để làm gì phải có quy định cụ thể chứ, cứ chung chung thu tiền của dân để đúc túi?!
Một số góp ý mong nghiên cứu ban hành được quy định có tính khả thi
 
 
có ý kiến người dân hỏi xin lỗi dân bao lâu phải giải quyết thủ tục hành chính, việc trả lời chiếu lệ cho có như Sở tư pháp thì tôi nghĩ không cần trả lời, đọc mà thấy bức xúc. dân hỏi khi không đúng hạn thì xin lỗi dân thì bao lâu phải trả kết quả, sao không trả lời thẳng vấn đề tối đa 10 năm hay 1000 năm phải trả (quy định thủ tục là 10 ngày phải trả thì đã chậm được tối đa bao lâu?)

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài chính
Ngày gửi: 10/01/2020 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Ngày 07/1/2017 Sở Tài chính nhận được phản ánh kiến nghị về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Bộ phận Quản trị đường dây nóng. Sau khi xem xét Sở Tài chính trả lời như sau:

1. Căn cứ vào Điều 24 của Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015: “Các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá theo Danh mục tại Phụ lục số 2 kèm theo Luật này được thực hiện theo Luật giá kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo quy định trên thì trên địa bàn tỉnh các loại phí: thủy lợi phí, phí trông giữ xe, phí đò phà, phí vệ sinh, phí sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải chuyển sang cơ chế giá và được thực hiện từ 01/01/2017.

2. Việc xử lý rác thải được áp dụng theo Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành tạm thời xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Đơn giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Căn cứ phân loại bậc cửa hàng để thu, căn cứ theo mức thu của lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ  quy định về lệ phí môn bài và Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.

4. Trách nhiệm chung việc tổ chức thực hiện thu gom xử lý rác thải ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là do chính quyền cấp xã, phường chịu trách nhiệm. UBND cấp xã giao cho các Hợp tác xã, HTX VSMT, doanh nghiệp, các tổ thu gom... thực hiện.

Mức thu được áp dụng theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh.

Đánh giá: