NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi đáp kinh phí
Người gửi: Trần Thị Liên
Ngày gửi: 21/05/2020
Nội dung:

 Kính gửi Sở Tài chính

        Tôi có một câu hỏi mong được giải đáp. Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được sử dụng như thế nào, nếu không thuê đơn vi tư vấn thì công chức tự làm có được thanh toán hay không. Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (thực hiện lập năm 2014 - năm 2014 lập kế hoạch cho năm 2015) cấp qua đơn vị nào (sở tài nguyên hay cấp về địa phương), chúng tôi có hỏi cơ quan tài chính thì được trả lời, năm 2014 không có kinh phí lập kế hoạch cho năm 2015. xin hỏi đúng không.Xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài chính
Ngày gửi:28/05/2020
Nội dung:

Ngày 22/5/2020, Sở Tài chính nhận được câu hỏi: “Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được sử dụng như thế nào, nếu không thuê đơn vị tư vấn thì công chức tự làm có được thanh toán hay không. Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (thực hiện lập năm 2014- năm 2014 lập kế hoạch cho năm 2015) cấp qua đơn vị nào (Sở tài nguyên hay cấp về địa phương), chúng tôi có hỏi cơ quan tài chính thì được trả lời, năm 2014 không có kinh phí lập kế hoạch cho năm 2015. Xin hỏi đúng không?

          Nội dung này Sở Tài chính trả lời như sau:

          (1). Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được sử dụng theo các nội dung tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          Trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất mà không thuê đơn vị tư vấn thì công chức tự làm không được thanh toán kinh phí; trường hợp công chức thực hiện nhiệm vụ trên phải làm thêm giờ thì được thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động và văn bản hướng dẫn.

          (2).Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-CT ngày 30/6/2015; kinh phí cấp về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ.

          Sở Tài chính trả lời để đơn vị được biết trả lời công dân./.

Đánh giá: