NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi thành phần tiếp dân, trách nhiệm tiếp dân
Người gửi: Lê Thị Dương
Ngày gửi: 22/06/2020
Nội dung:

 Theo quy định 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 24/06/2020 (Trước hạn 8 ngày)
Nội dung:

Ngày 22/6/2020, Ban tiếp Công dân tỉnh có nhận được câu hỏi của bà Lê Thị Dương và xin phúc đáp như sau:

 - Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp huyện được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân như sau: Ban Tiếp công dân cấp huyện có Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do một Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phụ trách. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.
 
- Cổng thông tin đường dây nóng xin tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giao Thanh tra các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là thanh tra, kiểm tra vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.
Xin cảm ơn^^
Đánh giá: