NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hướng dẫn đấu thầu nguồn thường xuyên
Người gửi: Trần Thị Duyên
Ngày gửi: 19/07/2020
Nội dung:

 Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư

       Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ thì quy định chỉ định thầu (từ 100tr trở xuống), chào hàng rút gọn từ dưới 200tr) đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Chi thường xuyên gồm: Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế;…

Vậy, xin hỏi khi sử dụng các nguồn kinh phí được phẩn bổ thường xuyên như Sự nghiệp bảo vệ môi trường thì nếu mua sắm thì trên 100 triệu có được chỉ định thầu hay không? Hoặc một gói dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu có được chỉ định thầu hay không?  Đề nghị Sở có văn bản hướng dẫn cho sở ngành, địa phương để tiện thực hiện (nếu có thì xin đính kèm khi trả lời giúp). Xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài chính
Ngày gửi: 21/07/2020 (Trước hạn 6 ngày)
Nội dung:

Sở Tài chính nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng chuyển tới, với nội dung như sau:

“Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì quy định chỉ định thầu (từ 100 triệu trở xuống), chào hàng rút gọn (từ dưới 200 triệu) đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, chi thường xuyên gồm: Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế;… Vậy, xin hỏi khi sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ thường xuyên như Sự nghiệp môi trường thì nếu mua sắm trên 100 triệu có được chỉ định thầu hay không? Hoặc một gói dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng có được chỉ định thầu hay không?

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, có quy định:

“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

a) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc…

b) Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn…

h) Dịch vụ phi tư vấn…

i) Dịch vụ tư vấn…

l) Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn nêu trên, sau đây gọi chung là tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

Điều 15. Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ thường xuyên như Sự nghiệp môi trường, nếu gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 100 triệu đồng không được chỉ định thầu.

Sở Tài chính có ý kiến để Sở Kế hoạch – Đầu tư trả lời tổ chức, công dân./.

Đánh giá: