NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về thu 40% chi phí đo đạc khi người dân đề nghị cấp GCN
Người gửi: Trần Kiên
Ngày gửi: 25/08/2020
Nội dung:

Tôi có thuê đơn vị đo đạc lập trích đo địa chính thửa đất, sau khi đo đạc gửi kết quả đến Văn phòng đăng ký đất đai thì được kiểm tra và yêu cầu nộp 40% theo đơn giá (đơn vị đo đạc phải nộp). Đề nghị Sở Tài nguyên giải đáp thu 40% căn cứ ở quy định nào (mục nào, trang nào của văn bản), căn cứ nào đề đề xuất ban hành đơn giá thu đến 40% (đề nghị cũng nêu rõ ở mục nào của văn bản cấp trên quy định). xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 31/08/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sở TN&MT phúc đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Căn cứ Thông tư Số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

2. Căn cứ xây dựng đơn giá trích đo địa chính thửa đất và kiểm tra trích đo địa chính thửa đất

Thành lập mảnh trích đo địa chính thửa đất

- Tại khoản 5 điều 21 Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định: Trường hợp trích đo địa chính thửa đất để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải lập kế hoạch thực hiện hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất không sử dụng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng dịch vụ, không phải lập phương án thi công.

Kiểm tra mảnh trích đo địa chính thửa đất

- Tại mục 7.1 khoản 7 Điều 22 Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính quy định:

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở nơi chưa lập Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người thực hiện đo đạc, người kiểm tra và Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt tại vị trí phần ngoài khung mảnh trích đo địa chính theo mẫu quy định tại điểm 3 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký và dấu của đơn vị đo đạc; người kiểm tra trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt.

- Tại điểm (4) phần ghi chú, mục V chương I phần II Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

“Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức sử dụng đất hoặc cá nhân sử dụng đất lập mà chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường thì định mức được áp dụng bằng 0,25 mức quy định tại Bảng 5”

3. Kết luận:

- Theo quy định Văn phòng đăng ký đất đai khi tiếp nhận kết quả trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định mảnh trích đo địa chính thửa đất theo quy định và đơn vị đo đạc phải nộp 25% mức trích đo địa chính thửa đất theo đơn giá tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ các căn cứ trên thì việc thu đến 40% theo đơn giá (đơn vị đo đạc phải nộp) kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính thửa đất như nội dung phản ánh, kiến nghị là không có cơ sở

Đề nghị công dân cung cấp thêm bằng chứng việc thu của Văn phòng đăng ký đất đai để Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kịp thời uốn nắn và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định./.

 

Đánh giá: