NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 03/09/2020
Nội dung:

Hiện nay công ty tôi đang hoạt động trong lĩnh vực

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 11/09/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi doanh nghiệp!

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007, thì các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác tại thời điểm hiện tại phải qua kiểm dịch y tế. Nội dung cụ thể các quy định về kiểm dịch y tế đối với từng loại hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo các quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 của Nghị định số 89/2018/NĐ - CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

 

Đánh giá: