NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xin văn bản hướng dẫn của STC
Người gửi: Nguyễn Thị Yến
Ngày gửi: 09/09/2020
Nội dung:

 Kính chào Sở Tài chính. Tôi được biết năm 2018 - 2019 Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn nộp tiền trúng đấu giá trong vòng 30 ngày. tôi hỏi xin ở huyện nhưng không tìm được. Xin Sở Tài chính cung cấp giúp cho tôi văn bản đó được hay không hoặc cung cấp số văn bản, ngày tháng cũng được để phục vụ tham mưu cho lãnh đạo xã đôn đốc thu tiền. Xin trân trọng cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài chính
Ngày gửi: 15/09/2020 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

Kính gửi: Bộ phận Quản trị đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày 09/9/2020, Sở Tài chính nhận được phản ánh đề nghị hướng dẫn nộp tiền trúng đấu giá thông qua Bộ phận Quản trị đường dây nóng. Sở Tài chính trả lời như sau:

-Ngày 09/01/2019, Sở Tài chính có Hướng dẫn số 56/HD  - STC về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

Tại Mục VII. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá: “1. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 15, Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tài chính”.

Tuy nhiện, do Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đã hết hiệu lực. Vì vậy, ngày 28/8/2019, Sở Tài chính có Văn bản số 1616/STC-QLG&CS V/v quản lý số tiền thu được từ đấu giá: “…việc thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết số 53/2016/NQ - HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017 - 2020”.

(Gửi kèm theo Văn bản số 56/HD-STC ngày 09/01/2019 và 1616/STC - QLG&CS ngày 28/8/2019 của Sở Tài chính)

 

SỞ TÀI CHÍNH

File đính kèm:
Đánh giá: