NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đất đai
Người gửi: Phùng Văn Đạc
Ngày gửi: 14/09/2020
Nội dung:

 - Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi sai phạm nghiêm trọng của Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long đối với phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phùng Văn Đạc ở Tân Tiến, Vĩnh Tường. vi phạm qui định tại Khoản 3 Điều 14, Khoản 1 Điều 15, Khoản 3 Điều 16 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

- Làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã Tân Tiến và huyện Vĩnh Tường trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khi sự việc sai phạm của Cty CP Đầu tư thượng mại và bất động sản Thăng Long rất rõ ràng và hộ ga đình ông Đạc nhiều lần phản ánh kiến nghị nhưng chính quyền cấp xã và huyện làm ngơ không xử lý, không làm đúng qui trình, qui định của pháp luật về xử lý hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. dẫn đến hiện nay phần diện tích của hộ gia đình ông Đạc không thể khai thác phát triển kinh tế được. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 15/09/2020 (Trước hạn 6 ngày)
Nội dung:

Liên quan đến nội dung đơn của công dân, ngày 08/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản gửi đến ông Phùng Văn Đạc ở thôn Thượng Lạp, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Thông báo việc không thụ lý tố cáo số 187/TB-UBND ngày 08/9/2020.

2. Văn bản số 6838/UBND-TD5 ngày 08/9/2020 về việc giải quyết đề nghị của ông Phùng Văn Đạc ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, với nội dung: "Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo UBND xã Tân Tiến tập trung giải quyết dứt điểm nội dung ông Phùng Văn Đạc đề nghị Công ty CP đầu tư thương mại & bất động sản Thăng Long trả lại hiện trạng (đất màu) như ban đầu, lấp đường hào (mương) bên ngoài để gia đình đi lại canh tác và bồi thường thiệt hại trong thời gian gia đình không canh tác được" Vậy thông báo để ông Phùng Văn Đạc biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

 

Đánh giá: