NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Gia hạn thời gian thực hiện dự án
Người gửi: Trần Ngọc Bé
Ngày gửi: 07/10/2020
Nội dung:

 Dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước, tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư được phê duyệt thời gian thực hiện dự án là 2 năm từ 2018-2019. Tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thời gian thực hiện cũng là 2 năm từ 2018-2019.

Do khó khăn trong quá trình triển khai dự án, không thể hoàn thành dự án trong năm 2019, chủ đầu tư thực hiện gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2020. Vậy dự án nói trên có phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư hay không? hay chỉ cần điều chỉnh dự án đầu tư?. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 09/10/2020 (Trước hạn 6 ngày)
Nội dung:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh kiến nghị của Bà Trần Ngọc Bé trên hệ thống đường dây nóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án liên quan đến việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, sau khi nghiên cứu Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Điều 16 của Luật Đầu tư công quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công, trong đó có nội dung: Quyết định đầu tư dự án khi chưa được cấp có thm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thm quyền quyết định. Quyết định điều chnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo Khoản 2 Điều 43 của Luật Đầu tư công quy định về các trường hợp được điều chỉnh dự án gồm: (a) Khi điều chỉnh hoặc dừng chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; (b) Khi điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng trực tiếp tới dự án; (c) Do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí và thời gian thực hiện dự án; (d) Do ảnh hưởng của sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc yếu tố bất khả kháng khác khi đã hết thời gian bảo hiểm của dự án; (đ) Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại và được cơ quan có thm quyền thẩm định; (e) Khi chỉ số giá trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo Khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công quy định: Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Theo Khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công quy định điều kiện để dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

 Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, không điều chỉnh mục tiêu, phạm vi, quy mô, không tăng tổng vốn đầu tư thì không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư với điều kiện đảm bảo thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 của Luật Đầu tư công nêu trên, nhưng phải thực hiện điều chỉnh lại quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công.

Đề nghị Bà Trần Ngọc Bé căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo quy định./.

 

Đánh giá: