NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tờ trình 826/STC nhầm lẫn
Người gửi: Nguyễn VănHạnh
Ngày gửi: 21/10/2020
Nội dung:

 Xin chào sở tài chính. 

      tôi mới được xem tờ trình 826/TTr-STC ngày 12/11/2019 của Sở Tài chính, tuy nhiên trong biểu tính toán có một số chỗ tôi tính không ra chẳng hạn như Biểu 4 (trang 15) tại mục 1.2.1 và 1.2.1 cùng định biên, định mức như nhau nhưng tổng tiền lại khác nhau; hay mục 2.1.3 định biên là 5 x đơn giá là 421.212 lại bằng 3.159.087 hay mục 2.2.3 định biên 2 x đơn giá 374.878 lại bằng 10.530.288 hay biểu 5 trang 19 tại mục 2.2.1 đinh biên là 5 đơn giá là 374.878 nhưng tổng lại bằng 14.742.404, mục 2 mục II.2,.... Cơ quan tôi đã thanh toán toàn bộ theo số tiền được cấp. Xin hỏi nội dung tính toán của Sở tài chính đã đúng chưa, cứ áp dụng theo tờ trình này có được không. 

Mong sớm được trả lời, xin cảm ơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài chính
Ngày gửi: 29/10/2020 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Sở Tài chính nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị về số liệu chi tiết của Tờ trình số 826/TTr-STC ngày 12/11/2019 của Sở Tài chính V/v phê duyệt dự toán; cấp kinh phí cho các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, trong biểu tính toán có một số chưa chính xác chẳng hạn như Biểu 4 (trang 15), Biểu 5 (trang 19)…, Xin hỏi nội dung tính toán của Sở Tài chính đã đúng chưa, cứ áp dụng theo tờ trình này có được không.

Về việc này Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Tờ trình số 826/TTr-HCSN ngày 12/11/2019 của Sở Tài chính, ngày 25/11/2019 UBND tỉnh ban hành quyết định số 3013/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán; cấp kinh phí cho các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; thời gian thực hiện trong 2 năm 2019-2020.

Căn cứ ý kiến phản ánh của công dân, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại số liệu đã trình, trên cơ sở kết quả rà soát lại, Sở Tài chính sẽ sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 25/11/2019, để các cơ quan, đơn vị có căn cứ thực hiện trong năm 2020./.

 

Đánh giá: