NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về việc doanh nghiệp có phải làm lại đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong trường hợp bổ sung 1 số ngành nghề.
Người gửi: Bùi Văn Tuyên
Ngày gửi: 05/04/2021
Nội dung:

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 11/04/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung: Công ty TNHH ACT Vina đề nghị giải đáp các nội dung như sau:

1. Trường hợp Công ty bổ sung một số ngành nghề với quy mô như sau có cần phải làm Đánh giá tác động môi trường hay không?

Gia công Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; gia công Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán màng film 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán màng nhựa 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán giấy kraft 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán phim cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán màng cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng.

2. Trường hợp Công ty bổ sung một số ngành nghề với quy mô như sau có cần phải làm Đánh giá tác động môi trường hay không?

Gia công Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; gia công Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán màng film 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán màng nhựa 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán giấy kraft 4.000.000 sheet (tờ)/tháng; mua bán phim cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán màng cảm quang khô 4.000.000 roll (cuộn) hoặc m2/tháng; mua bán Shimplate 2.000.000 EA (pcs)/tháng; mua bán Epoxy 2.000.000 EA (pcs)/tháng.

Sửa chữa mạch in điện tử (FPCB) dùng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (không gồm các

 loại mạch in 01 lớp, 02 lớp) 2.000.000 EA (pcs)/tháng.

Về nội dung câu hỏi như trên, Sở Tài nguyên và môi trường có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục số 105, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thì trong cả 2 trường hợp nêu trên Công ty phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án.

Trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp!

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1121491