NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Lệ phí chứng thực và lệ phí tạm trú tạm vắng
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 13/09/2021
Nội dung:

 Kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

 Tôi có 2 vấn đề mong muốn được giải quyết.

 +Vấn đề 1: Tôi đi đăng ký tạm trú tạm vắng ở Thị Trấn Bá Hiến- Huyện Bình Xuyên- Tỉnh Vĩnh phúc

                    Thị bên Ủy ban thị trấn lấy 30.000 VND/ người. Trong khi đó tôi đọc quy định của nhà nước là không quá 15.000 VND/người

                     như vậy bên thị trấn Bá Hiến lấy số tiền trên là đúng quy định chưa?

+Vấn đề 2: khi Tôi đi "chứng thực bản sao đúng với bản chính" thì tổng số tờ chứng thực là 3 Tờ

                  (2 bản chứng minh thư+ 1 giấy khai sinh ) và 1 tờ xin đóng dấu xác nhận

                  bên thị Trấn Bá Hiến lấy của Tôi tổng 16.000VND. Trong khí đó tôi đọc quy định của nhà nước là: 2.000 VNd/ trang,

                  từ trang thứ 3  trở lên thu 1.000 VND/trang, thu tối đa không quá  200.000 VND.

                  Như vậy bên thị trấn Bá Hiến thu số tiền trên là đúng quy định chưa?

Vui lòng xác nhận giúp Tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Bình Xuyên
Ngày gửi: 18/09/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

 Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của công dân, ngày 14/9/2021 UBND huyện ban hành văn bản số 2719/UBND-BTCD về việc chuyển nội dung phản ánh của công dân giao phòng Tư pháp huyện kiểm tra, xác minh đối với UBND thị trấn Bá Hiến, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện thời gian trước ngày 17/9/2021. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh UBND huyện Bình Xuyên trả lời ý kiến phản ánh của công dân như sau: Việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục chứng thực, đăng ký tạm trú tạm vắng được thực hiện tại bộ phận một cửa của UBND thị trấn Bá Hiến, có niêm yết công khai bảng thu phí, lệ phí theo quy định, cụ thể: 1, Phí chứng thực bản sao từ bản chính mức thu 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ  ba trở  lên  thu  1.000 đồng/trang, nhưng mức thu  tối  đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là  căn cứ để thu  phí được tính  theo  trang  của bản chính;  Phí chứng thực chữ ký mức thu 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản, theo quy định tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.Việc thu phí được vào sổ và viết biên lai thu phí cho công dân theo quy định.Theo nội dung công dân phản ánh: chứng thực  2 bản Chứng minh thư;  1bản giấy khai sinh; 1 giấy xác nhận chữ ký. Đã nộp 16.000đ (mười  sáu nghìn đồng). Theo quy định mức thu theo TT 226/2016/TT-BTC thì chứng thực 1 bản Chứng minh thư, mức thu= 4.000đ (CMT được tính = 2 trang theo bản gốc) x 2 bản = 8.000đ; 1 bản sao giấy khai sinh, mức thu 2.000đ; chứng thực chữ ký mức thu  10.000đ. Tổng cộng phải thu  là  20.000đ. Như vậy đối với trường  hợp như công dân phản ánh trên  thì  UBND thị  trấn  Bá Hiến đã thu  thiếu  4.000đ so với quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Thông tư Bộ Tài chính. Tuy nhiên công chức thực hiện thu phí và trả kết quả cho công dân không giải thích cụ thể để công dân biết, gây bức xúc cho công dân. 2, Lệ phí tạm trú mức thu 7.500đ/lần cấp theo quy định tại điểm b khoản 1 mục II Danh mục các loại lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/9/2021 Công an thị  trấn  Bá Hiến tiếp  nhận và cấp cho 11 trường hợp đến đăng ký tạm  trú, việc thu phí tạm trú, tạm vắng đúng quy định của pháp luật  (không  có trường  hợp nào có tên Dương Thị Thanh Tâm như trong nội dung phản ánh), số tiền lệ phí đã thu được 11 x 7.500đ= 82.500đ. Uy ban nhân dân huyện Bình Xuyên trả lời để công dân biết, thực hiện./.

 
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1243186