NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tính thuế chuyển nhượng đất
Người gửi: Trần Văn Kiên
Ngày gửi: 15/11/2021
Nội dung:

Tôi có mua mảnh đất hiện nay đang tính thuế. Cơ quan yêu cầu lên kê khai thuế thực tế chuyển nhượng để tính thuế, nếu không thì không tính ví có văn bản của cục thuế yêu cầu phải xác định giá thị trường nhưng tôi chưa nhìn thấy văn bản này, xin hỏi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản nảo của quy định phải lên kê khai như vậy để tính thuế, xin gửi cho tôi văn bản đã ban hành. xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 23/11/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi NNT!

Ngày 18/11/2021, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của NNT trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên đ/ịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, 7, 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về trách nhiệm của người nộp thuế:

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.”

Tại Khoản 1, 4 Điều 19 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về quyền hạn của cơ quan thuế:

“1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

4. Ấn định thuế.”

Tại khoản 2, 11 Điều 14 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường hợp ấn định thuế:

“2. Không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế.

...

11. Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.”

 Căn cứ quy định Tại tiết a1, b.2, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về căn cứ ấn định thuế:

“1. Người nộp thuế bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp

a) Tổ chức, cá nhân bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a.1) Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế có căn cứ cho rằng người nộp thuế khai chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác các yếu tố làm cơ sở xác định số tiền thuế phải nộp, đã yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung nhưng người nộp thuế không khai bổ sung hoặc khai bổ sung không chính xác, trung thực theo yêu cầu của cơ quan thuế.

b) Căn cứ ấn định thuế

b.2) Đối với cá nhân chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Cơ quan thuế ấn định giá tính thuế trong trường hợp xác định được cá nhân kê khai, nộp thuế với giá tính thuế thấp hơn so với giá giao dịch thông thường trên thị trường. Giá tính thuế do cơ quan thuế ấn định phải đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường nhưng không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm xác định giá tính thuế.”

 

Căn cứ quy định trên thì NNT phải có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế cơ quan thuế có căn cứ cho rằng NNT kê khai sai, không đúng thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu NNT giải trình, bổ sung thông tin tài liệu hoặc ấn định thuế theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

 

Về nội dung này, Tổng cục Thuế cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo như: công văn số 3122/TCT-TTKT ngày 08/8/2019, công văn số 5235/TCT-DNNCN ngày 16/12/2019.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ngày 14/01/2020 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có công văn số 295/CT-QLHCNK v/v tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trong đó yêu cầu các CCT thực hiện:

 “…

3. Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, bộ phận xử lý phải nhập chính xác, đầy đủ các thông tin trên hồ sơ vào ứng dụng QLTB-NĐ để tạo cơ sở dữ liệu cho cơ quan thuế về thông tin bất động sản và giá chuyển nhượng giữa các lần giao dịch.

Trường hợp thông tin về đất và tài sản gắn liền trên đất của cùng một bất động sản giữa các lần chuyển nhượng không giống nhau, đề nghị gửi công văn yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai xác định lại hoặc bổ sung thông tin.

Trường hợp thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đầy đủ và không sai sót thực hiện so sánh giá chuyển nhượng và thời gian giữa các lần chuyển nhượng, so sánh giá chuyển nhượng của các bất động sản có đặc điểm tương đồng để xác định tính trung thực, chính xác trong hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

4. Qua kiểm tra, rà soát nếu có hiện tượng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng chưa trung thực, chưa chính xác thì yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung và thực hiện các biện pháp quản lý thuế để chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cơ quan thuế phải thực hiện thu thập củng cố đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, xác định mức giá chênh lệch, số thuế khai thiếu so với quy định… để chuyển thông tin cho cơ quan Công an theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 29/12/2017  và phối hợp với các cơ quan có chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để NNT được biết và liên hệ với Chi cục Thuế nơi có phát sinh chuyển nhượng bất động sản để được hướng dẫn thực hiện./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391297