NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Quy định về phân bổ ngân sách chi thường xuyên
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 30/11/2021
Nội dung:

Hiện nay, theo NQ của HĐND tỉnh việc phân bổ chi thường xuyên theo định mức biên chế. Cơ quan tôi là đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, được giao biên chế là 6 có mặt 5. Định mức HĐND tỉnh giao biên chế là 51 triệu/biên chế. Khi được giao kinh phí, Phòng Tài chính kế hoạch giao kinh phí thấp hơn định mức được khoán, đồng thời chỉ giao kinh phí theo số biên chế có mặt thực tế. Tôi có xem nghị định về tự chủ tài chính (130/NĐ) thì được xác định giao khoán kinh phí theo số biên chế được giao. Như vậy, định mức biên chế có mặt thấp hơn số được giao thì phải làm việc nhiều hơn, nhưng lại cắt kinh phí như vậy có hợp lý không.

         Để công khai, minh bạch trong giao phân bổ dự toán, đề nghị Sở Tài chính có chỉ đạo cụ thể việc phân bổ giao dự toán cho các đơn vị có cơ quan trực thuộc (ví dụ như các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc sở - nằm trong trụ sở của Sở chẳng hạn), tránh việc cán bộ tài chính kế hoạch tự quyền cắt, giao (xin - cho); hoặc quy định cụ thể trong NQ của HĐND tỉnh để thực hiện thống nhất; về biên chế có mặt thấp hơn thực tế thì có được giao theo số biên chế có mặt không. Đồng thời tăng cường kiểm tra kịp thời chấn chỉnh nếu vi phạm.

Xin trân trọng cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài chính
Ngày gửi: 04/12/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Ngày 30/11/2021, Sở Tài chính nhận được câu hỏi: “Hiện nay, theo NQ của HĐND tỉnh việc phân bổ chi thường xuyên theo định mức biên chế. Cơ quan tôi là đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, được giao biên chế là 6 có mặt 5. Định mức HĐND tỉnh giao biên chế là 51 triệu/biên chế. Khi được giao kinh phí, Phòng Tài chính kế hoạch giao kinh phí thấp hơn định mức được khoán, đồng thời chỉ giao kinh phí theo số biên chế có mặt thực tế. Tôi có xem nghị định về tự chủ tài chính (130/NĐ) thì được xác định giao khoán kinh phí theo số biên chế được giao. Như vậy, định mức biên chế có mặt thấp hơn số được giao thì phải làm việc nhiều hơn, nhưng lại cắt kinh phí như vậy có hợp lý không.

         Để công khai, minh bạch trong giao phân bổ dự toán, đề nghị Sở Tài chính có chỉ đạo cụ thể việc phân bổ giao dự toán cho các đơn vị có cơ quan trực thuộc (ví dụ như các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc sở - nằm trong trụ sở của Sở chẳng hạn), tránh việc cán bộ tài chính kế hoạch tự quyền cắt, giao (xin - cho); hoặc quy định cụ thể trong NQ của HĐND tỉnh để thực hiện thống nhất; về biên chế có mặt thấp hơn thực tế thì có được giao theo số biên chế có mặt không. Đồng thời tăng cường kiểm tra kịp thời chấn chỉnh nếu vi phạm”.      

Nội dung này Sở Tài chính trả lời như sau:

          (1). Về nội dung giao kinh phí định mức theo số biên chế có mặt thực tế:

Căn cứ Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

Tại điểm a, Khoản 8, Điều 4 Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 quy định: Tiêu chí phân bổ Định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp cấp huyện: Căn cứ vào biên chế được cấp có thẩm quyền giao (bao gồm cả lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

Đối với cơ quan, đơn vị có dưới 21 biên chế được tính định mức phân bổ chi thường xuyên là 51 triệu đồng/ biên chế/ năm.

Như vậy, nếu UBND cấp huyện giao dự toán kinh phí theo số biên chế có mặt thực tế mà không phân bổ theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao là không đúng với quy định.

(2). Đối với nội dung: Đề nghị Sở Tài chính có chỉ đạo cụ thể việc phân bổ giao dự toán cho các đơn vị có cơ quan trực thuộc (ví dụ như các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc sở - nằm trong trụ sở của Sở chẳng hạn), tránh việc cán bộ tài chính kế hoạch tự quyền cắt, giao (xin - cho):

Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: “Các Sở, banngành, các đơn vị dự toán và các huyện, thành phố khi phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán được HĐND quyết định, UBND giao, cơ quan tài chính hướng dẫn cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định”.

Việc giao, tổ chức thực hiện dự toán năm 2021 đã được UBND tỉnh quy định rõ trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố tại Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 31/12/2020.

(3).  Về nội dung: Tăng cường kiểm tra kịp thời chấn chỉnh nếu vi phạm:

Hàng năm, Sở Tài chính đều xây dựng kế hoạch thanh tra tài chính ngân sách đối với các đơn vị, các huyện, thành phố và thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp phát hiện có vi phạm, Sở Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

          Sở Tài chính trả lời để đơn vị được biết trả lời công dân./.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1290553