NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tiếp nhận công chức theo Nghị quyết 06 thu hút nhân tài
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 09/02/2022
Nội dung:

 Cá nhân đủ điều kiện để thu hút về các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Vĩnh phúc theo NGhị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh phúc có nhu cầu nộp hồ sơ để tiếp nhận từ tỉnh khác về thì cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan, tổ chức nào? UBND tỉnh có kế hoạch tiếp nhận công chức về tỉnh công tác theo Nghị quyết 06 hằng năm không?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Nội vụ
Ngày gửi: 16/02/2022 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Ý kiến của công dân gửi đến Sở Nội vụ ngày 09/02/2022: “Cá nhân đủ điều kiện để thu hút về các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu nộp hồ sơ để tiếp nhận từ tỉnh khác về thì cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan, tổ chức nào? UBND tỉnh có kế hoạch tiếp nhận công chức về tỉnh công tác theo Nghị quyết 06 hằng năm không?”.

Về nội dung này Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được giao và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ đều công khai kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút. Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng thu hút chưa qua tuyển dụng thì nộp hồ sơ theo Kế hoạch tuyển dụng công chức để được xem xét tuyển dụng theo quy định, đồng thời được được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng thu hút theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, đã được các cơ quan khác tuyển dụng, nay có nhu cầu đề nghị tỉnh tiếp nhận về công tác tại một cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh  thì gửi hồ sơ cán bộ cho cơ quan, đơn vị đó. Căn cứ chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm và đối tượng được thu hút theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tiếp nhận và giải quyết chính sách thu hút theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

  Lãnh đạo Phòng CCVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391285