NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Quản lý thuế
Người gửi: Trần Thị Nga
Ngày gửi: 05/03/2022
Nội dung:

 Gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc!

           Hiện nay theo quy định về tính thuế chuyển nhượng đất có nhiều bất cập, có nhiều người phản ánh với cán bộ thuế gọi người dân lên để kê khai giá bán không xác định theo giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng. Vậy cơ quan công chứng, chứng thực thích làm gì thì làm, muốn ghi giá thế nào thì ghi. Cán bộ thuế vày vò nhân dân, có bôi trơn thì tính thuế theo giá trên hợp đồng hoặc theo bảng giá, không bôi trơn thì gây khó khăn để bôi trơn. Pháp luật có quy định rõ ràng nhưng không hiểu sang cán bộ thuế lộng hành như vậy. Tôi thấy nhiều phản ánh muốn tính thuế theo hợp đồng, thuế thấp thì phải đút lót, bôi trơn như ở Chi cục Thuế huyện Tam Dương và diễn ra lâu nhưng không có xử lý. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đảm bảo không thất thoát ngân sách, không để cán bộ làm loạn. xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 04/04/2022 (Trễ hạn 19 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Người nộp thuế!

Ngày 05/3/2022, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Người nộp thuế trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy dịnh:

Tại Khoản 2, 7, 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế quy định về trách nhiệm của người nộp thuế:

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật”.

Tại Khoản 1, 4 Điều 19 Luật Quản lý thuế quy định về quyền hạn của cơ quan thuế:

“1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

4. Ấn định thuế”.

Tại tiết e, h Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế bị ấn định thuế thuộc một trong các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sau đây:

“e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

h) Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế”.

Tại Khoản 2, 11 Điều 14 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về trường hợp ấn định thuế:

“2. Không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế.

...

11. Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.”

Tại tiết a1, b.2, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về căn cứ ấn định thuế:

“1. Người nộp thuế bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp

a) Tổ chức, cá nhân bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a.1) Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế có căn cứ cho rằng người nộp thuế khai chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác các yếu tố làm cơ sở xác định số tiền thuế phải nộp, đã yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung nhưng người nộp thuế không khai bổ sung hoặc khai bổ sung không chính xác, trung thực theo yêu cầu của cơ quan thuế.

 …

b) Căn cứ ấn định thuế

b.2) Đối với cá nhân chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Cơ quan thuế ấn định giá tính thuế trong trường hợp xác định được cá nhân kê khai, nộp thuế với giá tính thuế thấp hơn so với giá giao dịch thông thường trên thị trường. Giá tính thuế do cơ quan thuế ấn định phải đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường nhưng không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm xác định giá tính thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì người nộp thuế phải có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế cơ quan thuế có căn cứ cho rằng NNT kê khai sai, không đúng thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu NNT giải trình, bổ sung thông tin tài liệu; yêu cầu NNT kê khai bổ sung hoặc ấn định thuế theo quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh người nộp thuế kê khai giá trị bất động sản trên hợp đồng công chứng thấp hơn so với giá giao dịch thực tế trên thị trường. Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14527/BTC-VP ngày 15/12/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế có các công văn số 5235/TCT-DNNCN ngày 24/6/2021 số 2288/TCT-TTKT ngày 24/6/2021, Công văn số 2622/TCT-DNNCN ngày 16/7/2021 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành công văn số 11768/UBND-KT2 ngày 31/12/2021 của về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo thông tin phản ánh của người nộp thuế về tình trạng cán bộ thuế vày vò nhân dân khi thực hiện tính thuế chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện Tam Dương. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã cử Tổ công tác tiến hành xác minh và làm việc trực tiếp với Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo về công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, kết quả xác minh như sau:

Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ luân chuyển từ Văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục Thuế đã nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Thông tư 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT, Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến đối với những hồ sơ tiếp nhận có Phiếu chuyển thông tin địa chính và hồ sơ kèm theo đầy đủ theo quy định, cán bộ xử lý tiến hành phân loại hồ sơ chuyển nhượng, tra cứu lịch sử giao dịch của thửa đất, so sánh với các bất động sản có vị trí tương đồng… để xác định tương đối giá đất giao dịch thực tế trên thị trường, đồng thời vận động, tuyên truyền, người dân, doanh nghiệp kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh những rủi ro phát sinh trong quá trình mua, bán bất động sản. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các công chức thuế trực tiếp giải quyết hồ sơ đã cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế; Không vày vò, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người nộp thuế khi đến CQT làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản.

Trong năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022 Chi cục Thuế khu vực Tam đảo đã vận động, tuyên truyền, người dân, doanh nghiệp kê khai giá tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cao hơn giá do UBND tỉnh quy định là 3.074 Hồ sơ, tương ứng với số tiền thuế, phí phải nộp tăng là: 12,98 triệu đồng.

 Quá trình xác minh tại Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo, Tổ công tác chưa phát hiện cán bộ thuế có thái độ vày vò người dân khi đến cơ quan thuế làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo như tin phản ánh.

 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Người nộp thuế được biết./.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391208