NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: hồ sơ giấy tờ xin hỗ trợ cho người thuê trọ theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 06/04/2022
Nội dung:

 Xin chào Ban quản trị

ngày 28/03/2022 Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 08/2022 quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Theo đó người sử dụng lao động căn cứ vào đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động để lập danh sách xin UBND cấp huyện chi hỗ trợ.

Vậy xin hỏi:

1. Đối với người lao động xin hỗ trợ 3 tháng thì họ phải làm 3 đơn theo biểu mẫu số 01 đúng không

2. Các DN cứ thế căn cứ vào QĐ này để tiến hành đề nghị hỗ trợ hay phải chờ văn bản hướng dẫn của Tỉnh.

Rất mong sự phản hồi của Ban quản trị

Xin trân trọng cảm ơn. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 07/04/2022 (Trước hạn 6 ngày)
Nội dung:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Lao động - TB&XH phúc đáp như sau:

1. Nội dung: Đối với người lao động xin được hỗ trợ 3 tháng thì họ phải làm 3 đơn theo biểu mẫu số 01 đúng không?

Trả lời: Tại mục 9 phụ lục Mẫu số 01 Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định  số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng...... năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng….”. Vậy, người lao động có nhu cầu được hỗ trợ của tháng nào trong khoảng thời gian từ 01/4/2022 đến 30/6/2022 theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì làm đơn đề nghị theo tháng đó và gửi doanh nghiệp tổng hợp.

2. Nội dung: Các doanh nghiệp cứ thế căn cứ vào Quyết định này để tiến hành đề nghị hỗ trợ hay phải chờ văn bản hướng dẫn của tỉnh?

Trả lời: Khoản1, Điều 14 Quyết định  số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành”, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/4/2022 của về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 Đề nghị người sử dụng lao động thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách cho cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đảm bảo chính xác, minh bạch, đúng theo quy định.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391304