NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày gửi: 23/05/2022
Nội dung:

 

 

CÔNG TY TNHH

POWER LOGICS VINA

 
 

 


Số:      022022 /PLV/CV

V/v: Thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 


                 

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ phận Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty Power Logics Vina chúng tôi xin gửi lời chào và lời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quý Cơ quan trong quá trình hoạt động của Công ty.

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty:  Công ty TNHH Power Logics Vina.

-  Mã số thuế: 2500509568

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất linh kiện điện tử.

II. Các nội dung đề nghị được giải đáp:

Trong quá trình hoạt động Công ty chúng tôi gặp một số vướng mắc và xin trình bày với Quý Cơ quan như sau:

Công ty chúng tôi đang áp dụng khấu hao cho Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất ở khung khấu hao dành cho Máy móc thiết bị là: 5 – 12 năm theo Mục 18-B-Phụ lục 1 Thông tư Số: 45/2013/TT-BTC.

Cụ thể, phần lớn Máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất của Công ty chúng tôi đang áp dụng thời gian khấu hao là 5 năm.

Hiện tại, Do đánh giá lại về mặt Kỹ thuật những Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất mà Công ty đang lựa chọn khấu hao 5 năm, nếu được tăng cường bảo dưỡng và quản lý tốt có thể tăng thời gian sử dụng thành 8 năm nên Công ty đang xem xét thay đổi thời gian Khấu hao của những Máy móc thiết bị đang từ 5 năm lên 8 năm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu về Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại Thông tư Số: 45/2013/TT-BTC thì chúng tôi có một số thắc mắc như sau:

1. Theo mục C - Khoản 3, điều 10 Thông Số: 45/2013/TT-BTC về Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định thì:

”c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.”

Do kết quả kinh doanh của Công ty là phụ thuộc vào thực tế biến động thị trường đầu ra, đầu vào nên tại thời điểm xem xét về việc thay đổi thời gian Khấu hao cho TSCĐ thì Công ty không thể biết chính xác được kết quả kinh doanh cả năm (năm tiến hành thay đổi) là lãi hay lỗ và việc thay đổi chính sách khấu hao có làm thay đổi từ lỗ thành lãi hay không. Trong khi, nếu quyết định thay đổi thì tại thời điểm quyết định Doanh nghiệp sẽ tiến hành phân bổ khấu hao, tính toán kết quả theo thời gian khấu hao mới, đồng thời thông báo lên Cơ quan thuế quản lý về việc thay đổi này.

Vấn đề mà Chúng tôi thắc mắc là nếu việc thay đổi kéo dài thời gian khấu hao của Tài sản từ 5 năm sang 8 năm (8 năm vẫn nằm trong khung Khấu hao theo quy định và đáp ứng được tuổi thọ kỹ thuật) mà khi tổng kết kết quả cả năm trên thực tế, nếu có xảy ra việc thay đổi chuyển lỗ thành lãi, tức là tại năm có sự thay đổi có làm tăng nghĩa vụ thuế phải nộp chứ không làm giảm.

Vậy thì ,tất cả những vi phạm mà Công ty phạm phải trong việc do thay đổi thời gian khấu hao làm chuyển lỗ thành lãi là gì? Sẽ bị xử phạt với mức phạt là bao nhiêu tiền, tỷ lệ bao nhiêu ? Được quy định cụ thể tại điều khoản nào của thông tư hoặc nghị định nào?

2. Về thời điểm thay đổi, Công ty chúng tôi đang hiểu trong Thông tư 45 không quy định cụ thể thời điểm được phép thay đổi, nên việc thay đổi thời gian Khấu hao của Tài sản cố định, Công ty chúng tôi có thể thực hiện tại thời điểm bất kỳ của năm Tài chính (không nhất thiết phải là đầu năm tài chính). Chỉ cần Công ty có Quyết định thay đổi và có thông báo lên Cơ quan thuế thì Công ty chúng tôi có thể tiến hành thay đổi được tại thời điểm đó luôn. Việc hiểu trên của Chúng tôi có đúng không?.

3. Ảnh hưởng của việc thay đổi, Chúng tôi đang hiểu việc thay đổi sẽ chỉ có ảnh hưởng tới chi phí Khấu hao TSCĐ kể từ ngày mà Công ty có Quyết định thay đổi, còn tất cả những thời gian trở về trước sẽ không có bất kỳ sự thay đổi hay ảnh hưởng gì. Vậy việc hiểu trên của Công ty có đúng không?

Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự phản hồi và hướng dẫn của Quý Cơ quan thuế để chúng tôi thực hiện và có thể tránh được những vi phạm có thể gặp phải.

 

Xin trân trọng cảm ơn.                                               

  Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 05 năm 2022.

 

CÔNG TY TNHH

POWER LOGICS VINA

Tổng Giám đốc

 

 CHOI SANG LIM

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 27/05/2022 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công ty TNHH Power Logics Vina.

Ngày 23/5/2022, Qua hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nội dung đề nghị giải đáp của Công ty TNHH Power Logics Vina về việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:

a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định:

- Bộ Tài chính phê duyệt đối với:

+ Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

+ Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

Tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Căn cứ vào các quy định trên, Công ty tự xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

         Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên Website http://vinhphuc.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; số điện thoại: 0211.3722.960 để được tư vấn hỗ trợ.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Công ty TNHH Power Logics Vina biết, và nghiên cứu thực hiện./.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1428382