HƯỚNG DẪN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA TỔNG ĐÀI 0211 1022

Chức năng này chỉ nhận khi gọi điện thoại trực tiếp vào số 0211 1022.
Lưu ý: Độc giả phải chịu cước phí như sử dụng điện thoại thông thường. Phải nghiêm túc, không được có những phát ngôn mang tính kích động, thô tục, phản động. Mỗi cuộc gọi không quá 10 phút. Không gọi quá 5 cuộc mỗi ngày. Nếu vi phạm quy định của Hệ thống có thể bị dừng cung cấp dịch vụ cho số điện thoại 6 tháng.